Солонгос тоо дуудаж, бичиж сурах

Cолонгос хэлэнд хоёр янзын тоог хэрэглэдэг.

1. 한자 / Ханз буюу Хятад тоо / : Ханз тооны хэрэглээ нь он сар өдөр, мөнгөн дүн, утасны дугаар, автобусны дугаар, давхар, минут, секунд зэргийг хэлэхдээ хэрэглэнэ.

2. 한글 / Хангыль буюу Солонгос тоо/  : Аливаа юмсыг ширхэглэн тоолох болон,  дэс дугаар, нас, цаг зэргийг хэлэх үед хэрэглэнэ.

한자 / Ханз тоо /

 • 0 – 공 ( кунг)
 • 1 – 일 (иль)
 • 2 – 이 ( и )
 • 3 – 삼 (сам)
 • 4 – 사 (са )
 • 5 – 오 ( у)
 • 6 – 육 (юүг)
 • 7 – 칠 (чиль)
 • 8 – 팔 ( паль)
 • 9 – 구 (кү)
 • 10 – 십 (шиб)
 • 11 – 십일 (шиб – иль)
 • 12 – 십이 (шиб – и)
 • 13 – 십삼 (шиб – сам)
 • 14 – 십사 (шиб – са)
 • 15 – 십오 (шиб – у)
 • 16 – 십육 (шиб – юүг)
 • 17 – 십칠 (шиб – чиль)
 • 18 – 십팔 (шиб – паль)
 • 19 – 십구 (шиб – гү)
 • 20 – 이십 (и – шиб)
 • 30 – 삼십 (сам – шиб)
 • 40 – 사십 (са – шиб)
 • 50 – 오십 (у – шиб)
 • 60 – 육십 (юүг – шиб)
 • 70 – 칠십 (чиль – шиб)
 • 80 – 팔십 (паль – шиб)
 • 90 – 구십 (кү – шиб)

한글  / Хангыль тоо /

 • 0 – 영 (ён)
 • 1 – 하나 (ха-на)
 • 2 – 둘 (түль)
 • 3 – 셋 (сэд)
 • 4 – 넷 (нэд)
 • 5 – 다섯 (тасод)
 • 6 –  여섯 (ёсод)
 • 7 –  일곱 (ильгуб)
 • 8 –  여덟 (ёдоль)
 • 9 – 아홉 (ахуб)
 • 10 – 열 (ёль)
 • 11 – 열하나 (ёл-хана)
 • 12 – 열둘 ( ёл-түль)
 • 13 – 열셋 (ёл-сэд)
 • 14 – 열넷 (ёл-нэд)
 • 15 – 열다섯 (ёл-тасод)
 • 16 – 열여섯 (ёл-ёсод)
 • 17 – 열일곱 (ёл-ильгуб)
 • 18 – 열여덟 (ёл-ёдоль)
 • 19 – 열아홉 (ёл-ахуб)
 • 20 – 스물 (сымүль)
 • 30 – 서른 (сорынь)
 • 40 – 마흔 (махынь)
 • 50 – 쉰 (шүинь)
 • 60 – 예순 (есүнь)
 • 70 – 일흔 (илхынь)
 • 80 – 여든 (ёдынь)
 • 90 – 아흔 (ахынь)

Олон оронтой тоо

 • 100 – 백 (пэг)
 • 1000 –  천 (чонь)
 • 10000 – 만 (ман)
 • 100000 –  십만 (шиб-мана)
 • 1000000 –  백만 (пэг-мана)
 • 10000000 – 천만 (чон-мана)
 • 100000000 – 억 (ог)
Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top